info@wn-accountants.nl| 0416 - 74 54 13

Model Algemene Voorwaarden NBA 2017 ©
Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 26 juni 2017 onder
nummer 41/2017 VARIANT 2

Artikel 1. DEFINITIES

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene
voorwaarden de volgende betekenis:
a. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan alle accountants vanwege de inschrijving
in het accountantsregister van de NBA zijn onderworpen;
b. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of
gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer
vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering
of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke
gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;
c. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer, al dan niet
op grond van een arbeidsovereenkomst;
d. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens
Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
e. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
f. Opdrachtnemer: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als
Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan
door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW
worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
g. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren
werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn
aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen;
h. Controle Opdracht: een Opdracht tot controle zoals gedefinieerd in de Nadere voorschriften controle-
en overige standaarden;
i. Overige Opdracht: een Opdracht die niet valt onder de definitie van Controle Opdracht.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten,
rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal
verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor
Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst
of (een nadere) opdrachtbevestiging.
3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de
opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de
tegenstrijdigheid.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die
direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de
dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor
het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter
beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder
tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem
verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht
niet anders voortvloeit.
3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige
Bescheiden.
4. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en
extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet
behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden
noodzakelijke Bescheiden.
5. In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot)
belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door
Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie
ondertekent en verzendt.
6. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
7. Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever
verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT

1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke
wet- en (Beroeps)regelgeving.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de
Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Artikel. 5. (BEROEPS)REGELGEVING

1. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer
voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
2. Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens
en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Opdrachtnemer zal Medewerkers en in te schakelen
derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens
door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (Beroeps)regelgeving
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
3. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale
wet- of (Beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van
Opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan
dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Opdrachtnemer:
in wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend
geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van
overheidswege ingestelde autoriteiten;
in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens cliënt.
4. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten
gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.
5. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen
derden.

Artikel 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van
intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die
ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele
eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten
rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend)
om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages,
templates, macro’s en andere geestesproducten.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet
in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de
Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van
dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. OVERMACHT

1. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen
ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op
het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens
zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de
overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte
Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 8. HONORARIUM EN KOSTEN

1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte
kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals
bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het
resultaat van de Werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten
ten behoeve van de Werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.
2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het
niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de Werkzaamheden
(tijdelijk) op te schorten.
4. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd,
honoraria of prijzen wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief aan te
passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

Artikel 9. BETALING

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat
Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30
dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van
bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
2. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever
van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke
(handels)rente in rekening te brengen.
3. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever
gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de
eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van
Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, of als Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een
declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Opdrachtnemer gerechtigd om
van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door
Opdrachtnemer te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is
Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de
Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke
hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. TERMIJNEN

1. Als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de
Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen
– indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en
op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg
over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een
fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
(schriftelijk) overeengekomen is.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat
deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder wordt mede begrepen de situatie dat de Opdrachtnemer niet
in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als
gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het
gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het
rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de
uitvoering van de Opdracht. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke
kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de
prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke
kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze aansprakelijkheid is:
a. bij Controle Opdrachten beperkt tot maximaal drie (3) maal het honorarium over de – tot het moment
van de toerekenbare tekortkoming(en) – verrichte Werkzaamheden in het kader van de desbetreffende
Controle Opdracht. Indien de uitvoering van de Controle Opdracht een periode bestrijkt die langer is dan
12 maanden, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie (3) maal het honorarium over de in
het kader van de desbetreffende Opdracht in de laatste 12 maanden verrichte Werkzaamheden;
b. bij alle Overige Opdrachten beperkt tot maximaal één (1) maal het honorarium over de – tot het
moment van de toerekenbare tekortkoming(en) – verrichte Werkzaamheden in het kader van de
desbetreffende Overige Opdracht. Indien uitvoering van de Overige Opdracht een periode bestrijkt die
langer is dan zes (6) maanden, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één (1) maal het
honorarium over de in het kader van de Overige Opdracht in de laatste de zes (6) maanden verrichte
Werkzaamheden.
4. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare
tekortkoming.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
6. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het
recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde
Werkzaamheden.
7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt
is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van
Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met
de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van
Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
9. Het bepaalde in de leden 1 t/m 8 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de
buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.

Artikel 12. OPZEGGING

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst onmiddellijk
opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
de andere partij. Als de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het
honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden
die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
2. Als Opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtnemer recht op
vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding
van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die
voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele
kosten met betrekking tot onderaanneming).
3. Als Opdrachtnemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op
medewerking van Opdrachtnemer bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is
van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich
genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit
lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties
heeft voldaan.

Artikel 13. OPSCHORTINGSRECHT

1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn
verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan
Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig
zijn voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door
Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 14. VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere
bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het
verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop
Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe
aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 15. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN ELEKTRONISCH DEPONEREN VAN
JAARSTUKKEN

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van
elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals
cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan
uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via
internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken
bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor
andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel
voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet
beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische
communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie
door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van
elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het
gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade
ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het
digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.
4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht
mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
5. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de
inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is
geleverd door de ontvanger.
6. Het bepaalde in artikel 11 is van dienovereenkomstige toepassing.

Artikel 16. OVERIGE BEPALINGEN

1. Als Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, garandeert Opdrachtgever
een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke
regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat
Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel
van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle
daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten
is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-
up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen
wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen
of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel
direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten
gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden
daarna.
3. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als Engelse taal opgesteld. Ingeval van
verschil of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.
4. Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de
Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede
begrepen de artikelen 6, 8, 9, 11, 16 lid 2 en 17.

Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
Opdrachtnemer gevestigd is.
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een
geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij de Opdrachtnemer
zelf, de Accountantskamer (tuchtrecht) of de Klachtencommissie (klachtrecht).

Artikel 18. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst
geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig
wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben
voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst.
2. Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan
worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien
verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden
zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met
betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand
blijft.