info@wn-accountants.nl| 0416 - 74 54 13

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. W+N Accountants & Adviseurs vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken
W+N Accountants & Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • BSN-nummer
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in zowel schriftelijke als mondelinge communicatie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
W+N Accountants & Adviseurs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé

 

Waarom we de gegevens nodig hebben
W+N Accountants & Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Facturatie en debiteurenbeheer
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten aan u te leveren
 • Om te voldoen aan alle relevante wettelijke verplichtingen
 • W+N Accountants & Adviseurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld de belastingaangifte

 

Rechtmatigheid van de verwerking
W+N Accountants & Adviseurs verwerkt alleen gegevens indien hiervoor een rechtvaardigingsgrond bestaat. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op voorwaarde van uw schriftelijke toestemming. De verwerking van uw burgerservicenummer (BSN), NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), e-mailadres en telefoonnummer is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of om op uw verzoek vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen. In het kader van de wettelijke verplichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zijn wij gerechtigd om uw pasfoto en KvK-nummer te verwerken met betrekking tot het uitvoeren van een klantenonderzoek.

Ontvangers
W+N Accountants & Adviseurs stelt uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk, aan subverwerkers, ter beschikking. Daarnaast kan W+N Accountants & Adviseurs altijd gegevens ter beschikking stellen aan derden indien wij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht worden gesteld.

Geautomatiseerde besluitvorming
W+N Accountants & Adviseurs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we gegevens bewaren
W+N Accountants & Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn voor de persoonsgegevens bedraagt 7 jaar.

Delen met anderen
W+N Accountants & Adviseurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen met anderen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. W+N Accountants & Adviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag waar uw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze serverprovider verstrekt. Met onze serverprovider hebben wij afspraken gemaakt met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens, waardoor de privacy is gewaarborgd. Daarnaast maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Wij hebben bij deze twee doorgiften een gerechtvaardigd belang, omdat wij gegevens digitaal willen opslaan en verwerken en de uitbesteding hiervan voordelen heeft.

Datalekken
Als er sprake is van een datalek bij ‘Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten’, waarbij gegevens die worden verwerkt in het kader van deze opdracht zijn betrokken, dan informeren wij u daarover.
Als verwerkingsverantwoordelijke zullen wij, W+N Accountants &  Adviseurs, indien nodig, zelfstandig melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Vanwege de aard van de onderliggende opdracht, en de daarbij op ons rustende contextuele verwerkingsverantwoordelijkheid voor de verwerking, is het niet altijd logisch dat wij betrokkene(n) – indien nodig – rechtstreeks informeren over een datalek. In voorkomende gevallen zullen wij gezamenlijk bepalen welke partij, bezien vanuit het perspectief van betrokkene(n), de meest logische is om het datalek te melden aan betrokkenen.

Cookies
W+N Accountants & Adviseurs gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De technische cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. De functionele cookies helpen ons om de specifieke functionaliteit op de website mogelijk te maken en uw gebruiksgemak te verbeteren door uw keuzes en voorkeuren te onthouden of door meer complexe beslissingen op te slaan.

Door middel van analytische cookies worden de statistieken op deze website bijgehouden door Google Analytics. Met Google Analytics verwerft W+N Accountants & Adviseurs inzicht in de bezoekersstroom en paginabezoeken op de website. Dit betekent dat Google Analytics optreedt als een verwerker in de verwerking van persoonsgegevens door W+N Accountants & Adviseurs. In dit verband heeft W+N Accountants & Adviseurs een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google Analytics.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten van betrokkene
U heeft het recht op inzage, rectificatie en aanvulling van de persoonsgegevens die W+N Accountants & Adviseurs over u heeft. Ook heeft u onder omstandigheden recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op vergetelheid. Dit recht houdt in dat W+N Accountants & Adviseurs in een aantal gevallen persoonsgegevens moet wissen als u hierom vraagt en dit recht is niet beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of niet ter zake doende gegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U heeft ook het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door W+N Accountants & Adviseurs. U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, aanvulling, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wn-accountants.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. W+N Accountants & Adviseurs zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. W+N Accountants & Adviseurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens via onderstaande link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging
W+N Accountants & Adviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u hierover vragen heeft, de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u concrete aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met info@wn-accountants.nl.

Contactgegevens:

W+N Accountants & Adviseurs
Bloklandsingel 2
4261 TR Wijk en Aalburg
T.: 0416 – 74 54 13

E.: info@wn-accountants.nl